خدمات ما

طرح ریزی و پیاده سازی روش های متفاوت خدمات مشاوره مهندسی همگام با شرایط کارفرما
بالا بردن کیفیت و سرعت خدمات با حذف موانع دریافت بررسی و ارائه خدمات مهندسی
تاکید بر استفاده از روش های علمی، تجربی و استانداردهای فنی
همگرایی تیم های قوی مهندسی: تلاش این مهندسان مشاور، در همگرایی تیم های کاری توانمند و با سابقه، و در جهت رقابت مثبت با سایر همکاران جامعه، توانمندی های زیر را در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر رقم زده است.
طراحی و تهیه نقشه های اجرایی ساختمانها و سایتهای با کاربری و مساحت متنوع، با توجه به آخرین تکنولوژی روز و مصالح ساخت
نظارت بر پروژه های عمرانی و توان بالای هدایت امر اجرا تا رسیدن به هدف مورد نظر کارفرما و پروژه
تهیه طرح های تفصیلی، هادی و پژوهش های حوزه شهرسازی
یکپارچگی کارگروه های معماری، سازه، برق و مکانیک در جهت پاسخدهی به کیفیت طرح