17
خرداد

مقایسه پیمانهای سرجمع و فهرست بهایی

قراردادهای آیتمی (Unit Price Contracts) و قراردادهای سرجمع (Lump Sum Contracts) دو نوع قرارداد متداول در صنعت ساخت و ساز و از لحاظ محتوا و شرایط قابل مقایسه هستند....

ادامه مطلب