درباره ما

مهندسان مشاور کرانه پایدار پارس با همگرایی گروهی از مهندسان توانمند و کارآزموده در کارگروه های مختلف شکل گرفته است. هسته اولیه مشاور به عنوان تیم مهندسی سالها به ارائه خدمات مشاور در رده های مختلف طراحی و اجرا پرداخته است. اکنون، با هدف ارائه خدمات مهندسی با سازماندهی و کیفیتی بالاتر، طرح ریزی و ایجاد روشهای نوین در هر پروژه بنا به اهداف و نیازهای کارفرمایان، تیم های مختلف کاری در این مشاور گرد آمده اند.