راسته بازار شهر جدید شیرین شهر در فاصله ۴۰کیلومتری شهر اهواز واقع شده است. این بازار در یک طبقه، به مساحت تقریبی ۲۰۳۶۶ مترمربع برای شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر طراحی شده است.