مسجد مرکزی منطقه آزاد چابهار 

مسجد مرکزی سازمان منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۷۶ به عنوان اولین مسابقه معماری بزرگ پس از انقلاب مطرح و شرکت ها و معماران بزرگی در آن مسابقه دست به رقابت زدند. در نهایت طرح مسجد به این مشاور واگذار و هم اکنون در مراحل نهایی ساخت می باشد. سطح اشغال مسجد ۶۰هزار مترمربع و زیربنای آن ۳۰۵۴ مترمربع در ۲طبقه می باشد.