مجتمع تجاری مسکونی پارادایز 

زمین پروژه در تهران شهرداری منطقه ۴، ناحیه ۴ واقع شده است .

محوطه و ساختمان مجتمع تجاری مسکونی پارادایز به زیربنای تقریبی ۱۱۶۰۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۱۸۵۸۴ مترمربع طراحی شده است .مجتمع پارادایز در ۸طبقه مثبت و ۲طبقه منفی طراحی شده است.