مجتمع آموزشی شاهرود 

طراحی ساختمان مجتمع آموزشی شاهرود واقع در شاهرود، استان سمنان و برای ساماندهی در دو و سه طبقه طبق خواسته اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنان در نظر گرفته شده است. زمین مجتمع به مساحت ۱۷۸۶۴ مترمربع و در محدوده غربی شهر شاهرود واقع شده است.  با توجه به کوه پایه ای بودن زمین پروژه و اختلاف سطح ۴ متری در دو گوشه زمین، به منظور هماهنگی با محیط اطراف و همچنین کاهش میزان خاک برداری و خاک ریزی در سایت، از این شیب استفاده کرده و با تبدیل آن به سه طبقه ارتفاعی مختلف و طراحی هر بخش در هر طبقه، ضمن جداسازی هر بخش به وسیله اختلاف سطوح، با محیط و ساختمان های اطراف نیز هماهنگ شده است.