طرح توسعه فرهنگی تجاری مسجد چابهار 

هدف اصلی این طرح پیوند بخشهای تجاری و بازار به فضای فرهنگی تفریحی و در نهایت مذهبی است. این موضوع هم کمبود فضاهای فرهنگی تفریحی در نزدیکی بازار ها را مرتفع خواهد کرد و هم فضای مسجد را به سایر فضاها پیوند داده و موجب رونق آن خواهد شد.زمین در نظر گرفته شده، در همسایگی مسجد و پارک حاشیه ای از یک سو و بازارها و فضای تجاری به عنوان فضای ارتباط دهنده بازار و بخش فرهنگی مذهبی، از موقعیت ویژه ای برخوردار است. مساحت تقریبی زمین در نظر گرفته شده ۲۳۰۰۰ متر و سطح زیر بنا ۵۰۰۰ متر مربع می باشد.