پارک ساحلی پردیسان

پارک ساحلی پردیسان بخشی از ساحل ۲۰ هکتاری شهر چابهار، محدود به اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری است که مساحتی در حدود ۴هکتاررا به خود اختصاص داده است. بازبینی طرح اولیه، ارائه طرح جدید و هماهنگ سازی ان با بستر موجود از جمله فعالیت های انجام گرفته مشاور در همکاری با کارفرما می باشد.