ساختمان بانک مسکن شهید رجایی کرمان

طراحی و نظارت بر اجرای شعبه بانک مسکن در خیابان شهید رجایی شهر کرمان با زیربنای ۲۷۸مترمربع در ۱.۵طبقه توسط این مهندسان مشاور انجام شده است.