مسجد شهر جدید تیس

تاریخ ۱۴۰۱

محل اجرا استان سیستان و بلوچستان، شهر جدی تیس

زمین پروژه شامل دو محدوده جدا از هم می باشد، قطعه شماره یک به مساحت ۳۲۹۸مترمربع و قطعه شماره دو به مساحت ۲۵۸۶مترمربع می باشد. طراحی در نظر گرفته شده شامل دو بنا با سطح اشغال ۴۰ درصد و تراکم ۶۰درصد جمعا به مساحت تقریبی ۳۵۳۰مترمربع  ساختمان و ۳۶۰۰مترمربع محوطه است.