مسجد النبی چابهار 

طراحی ساختمان مسجد در اراضی منطقه آزاد چابهار در زمینی به مساحت تقریبی ۴۵۰۰متر مربع و در رابطه با فضاهای مورد نیاز  برای انجام خدمات و فعالیت های مورد نظر آن کارفرمای محترم ، مسجد مورد نظر در قالب شبستان اصلی برادران با ظرفیت ۲۵۰۰ نمازگزار و شبستان خواهران با ظرفیت ۷۰۰نماز گزار و سایر فضاهای جانبی تعریف گردیده است.