طراحی محوطه خوابگاه امام علی دانشگاه بین المللی چابهار 

طرح محوطه خوابگاه امام علی  به مساحت تقریبی ۲۵هزار مترمربع واقع در تراس بهشت منطقه آزاد چابهار توسط این مهندسان مشاور صورت گرفته است.