شعبه مرکزی بانک مسکن – تنکابن

سال ۱۳۹۸

محل اجرا استان مازندران، تنکابن

متراژ ۲۴هزار مترمربع

کارفرما اداره مهندسی بانک مسکن