درباره ما

اهداف مهندسان مشاور کرانه پایدار پارس، بر مبنای اصول فنی و مهندسی و  در راستای ارائه کیفیت متفاوت خدمات شکل گرفته است. پژوهش و توسعه نخستین گام در راستای پیشبرد و به روز سازی هر چه بیشتر طرح ها و برنامه های کارفرماست.

تلاش تیم های کاری بر مبنای ارائه خدمات با کیفیت بالاتر، زمان و هزینه کمتر است، این هدف با ایجاد سازماندهی بهینه از یکسو و به کارگیری آخرین تکنولوژی ها و نرم افزارهای روز از سویی دیگر ممکن می شود. بخشهایی از اهداف مشاور به شرح زیر است.

  • طرح ریزی و پیاده سازی روش های متفاوت خدمات مشاوره مهندسی همگام با شرایط کارفرما
  • بالا بردن کیفیت و سرعت خدمات با حذف موانع دریافت بررسی و ارائه خدمات مهندسی
  • تاکید بر استفاده از روش های علمی ، تجربی و استاندردهای فنی
  • همگرایی تیم های قوی مهندسی

تلاش این مهندسان مشاور، در همگرایی تیم های کاری توانمند و باسابقه، و در جهت رقابت مثبت با سایر همکاران جامعه، توانمندی های زیر را در جهت ارائه خدمات هر چه بهتر رقم زده است.

  • طراحی و تهیه نقشه های اجرایی ساختمانها و سایتهای با کاربری و مساحت متنوع، با توجه به آخرین تکنولوژی روز و مصالح ساخت
  • نظارت بر پروژه های عمرانی و توان بالای هدایت امر اجرا تا رسیدن به هدف مورد نظر کارفرما و پروژه
  • تهیه طرح های تفصیلی، هادی و پژوهشهای حوزه شهرسازی
  • یکپارچگی کارگروه های معماری، سازه، برق و مکانیک در جهت پاسخدهی با کیفیت به طرح