26
آبان

آشنایی با قراردادهای طرح و ساخت EPC و ریسکهای به کار گیری آن

سوالات در مورد ساختار پروژه های epc از ماهیت این ساختار یعنی توام بودن طرح و ساخت ناشی می شود، لذا در بیشتر پرسش های زیر عبارت “با توجه...

بیشتر ...