08
دی

آشنایی با نکات پنهان بخشنامه نظارت سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۶ پس از سالها، سازمان برنامه رویکردی تازه به تعیین حق الزحمه نظارت پروژه ها داشت. چند هدف اصلی در این بخشنامه دنبال می شد، نخست، یکپارچه...

بیشتر ...