01
دی

ترتیب گردش مدارک در نظارت و اجرای پروژه های سه عاملی

در پروژه های سه عاملی، شامل کارفرما، مشاور و پیمانکار، ضوابطی برای گردش کار و نامه نگاریها وجود دارد که گاه به دلیل عدم شناخت کافی، به خوبی رعایت نمی شود، در این نوشته ترتیب گردش مدارک به دقت و با ذکر دقیق منابع تشریح شده و در آخر، بندها و ضوابط مورد استفاده به طور کامل ارائه شده است.

ترتیب گردش مدارک در نظارت و اجرای پروژه ها

الف) صورتجلسات عملیات اجرایی

 • عملیاتی که به هر دلیلی، همانند نیاز به ارائه مقادیر در صورت وضعیتها، نیاز به تهیه صورتجلسه دارد، بابت آن با فرمت مشخص، صورتجلسه موقت تهیه، توسط نماینده مشاور، پیمانکار و مدیر پروژه کارفرما امضا شده و مبنای پرداخت قرار می گیرد. پس از پایان یافتن آن فعالیت به طور کامل، صورتجلسه نهایی برای همان فعالیت بر مبنای صورتجلسات موقت تهیه، توسط کارفرما به مشاور ابلاغ و مبنای صورت وضعیتها قرار خواهد گرفت. پس از تهیه صورتجلسات نهایی، صورتجلسات موقت به صورت خود به خود ابطال شده تلقی می شود.
 • در سایر موارد، مبنای تهیه صورتجلسات کارهای اجرایی، بند ۱۹ فهرست بهای سال ۱۳۹۶ می باشد.

ب) دستور کارها

 • دستور کارهایی که بیان کاملتر نقشه بوده و صرفا ارائه جزییات تکمیلی در راستای اسناد پیمان می باشد، از سوی مشاور تهیه شده و به پیمانکار ابلاغ می گردد. رونوشت به کارفرما ارسال خواهد شد.
 • دستور کارهایی که موجب تغییر در نقشه و یا اسناد پیمان بوده و یا بار مالی دارند، ابتدا از سوی مشاور به کارفرما ارائه شده و پس از دریافت تایید، توسط مشاور به پیمانکار ابلاغ شده و رونوشت به کارفرما ارسال خواهد شد.
 • مبنای ابلاغها، ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان می باشد.

ج) صورت وضعیتها

 • صورت وضعیتهای تهیه شده ماهانه پیمانکار، در پایان هر ماه به مهندس ناظر (نماینده مشاور) تحویل نموده و مطابق با ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، در این خصوص عمل می شود.

ه) سایر مکاتبات

ترتیب مکاتبات مطابق با ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان بوده و اهم آن به شرح زیر می باشد.

 • پیمانکار قبل از شروع هر بخش از عملیات اجرایی، نقشه های آن بخش را مطالعه کرده و در صورت ابهام و یا نیاز به نقشه های تکمیلی به مشاور اعلام می کند و مشاور نسبت به تهیه نقشه ها و ابلاغ به پیمانکار اقدام می نماید
 • نقشه های کارگاهی بنا به مورد توسط پیمانکار تهیه و جهت بررسی، اصلاح و ابلاغ، به مشاور ارائه می شود.
 • نقشه ها و دستور العمل های نصب دستگاه توسط پیمانکار از شرکتهای سازنده اخذ شده و جهت تهیه نقشه‏ های جانمایی و نصب تجهیزات به مشاور ارائه می شود.
 • دستورکارها، موافقتها، معرفی ها، تصویبها و اخطارها به صورت کتبی و مستقیما از مشاور به پیمانکار ابلاغ می‏شود و رونوشت به کارفرما ارائه می گردد.
 • تصویبها و موافقتها و به طورکلی نامه نگاریهایی که دارای بار مالی بوده و یا موجب تغییر نقشه می شود، ابتدا توسط مشاور تایید لازم از کارفرما اخذ شده و پس از آن به پیمانکار ابلاغ می گردد.
 • هر گونه نامه نگاری یا اعلام یا دستور کار که از طریق نماینده مشاور (مهندس ناظر) به سرپرست کارگاه ابلاغ شود در حکم ابلاغ به پیمانکار می باشد. (بند ز ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان)

مآخذ

الف) بند ۱۹ فهرست بهای سال ۱۳۹۶

۱۹- در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

۱۹-۱- صورت جلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

 • نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت جلسه،
 • ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورت جلسه،
 • ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،
 • متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

۱۹-۲- صورت جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ابلاغ شود. صورت جلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد. ابلاغ صورت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‏کاهد.

۱۹-۳- تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفا با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می تواند در زمان دیگر انجام شود.

۱۹-۴- هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورت جلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورت‏جلسه مجاز نمی‏باشد.

ب) ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان – ترتیب گردش مدارک،نقشه ها وابلاغ دستورکارها

الف)تمام نقشه ها،مشخصات،دستورالعملهاواستانداردهای فنی که دارای مهروامضای مهندس مشاوراست،به تعدادنسخه های درج شده دراسنادومدارک پیمان ودرصورتی که دراسنادومدارک پیمان تعدادنسخه معین نشده باشد، دردونسخه،بدون دریافت هزینه،دراختیارپیمانکارقرارمی گیرد.درصورت نیازپیمانکار،نسخه های اضافی به هزینه اوتکثیرمی شود.پیمانکاربایدیک نسخه ازنقشه هاومشخصات،باآخرین تغییرات آنهاراهمیشه درکارگاه نگهداری کند، تادرصورت لزوم،به منظوربازرسی کارهادراختیارمهندس مشاور،کارفرمایانمایندگان آنهاقرارگیرد.نسخه اصل نقشه هاومدارک،تاپایان کارنزدمهندس مشاورباقس می ماند.

ب )پیمانکارموظف است که پیش ازآغاز هرقسمت ازکار،تمام نقشه ها،دستورالعملهاودیگراسنادومدارک فنی مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه کندواندازه درج شده درنقشه هاراکنترل نماید،به نحوی که هیچ گونه ابهامی از نظرچگونگی اجرای کاربرای خودوکارکنانش باقی نماند.به طورکلی،کمبودنقشه برای هرقسمت ازکارهرگزاز تعهدات پیمانکارمبنی براجرای کامل کار نمی کاهد.درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هایاهرگونه ابهام یاکسری در مدارک ،مدارک، نقشه هاودستورالعملها،پیمانکاربایدبموقع رفع نقص آنهاراازمهندس مشاوردرخواست کند.مهندس مشاورموظف است که باتوجه به برنامه زمانی اجرای کار،برای تکمیل نقشه هاوابلاغ به پیمانکاراقدام کند.

ج )هرگاه پیمانکاردرمورددرستی بعضی نقشه هاومحاسبات یادستورکارهایا مشخصات مصالح وتجهیزاتی که بنابه دستورکارفرماازمنابع معینی تحصیل می شودایرادی داشته باشد،بایدباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی،مراتب راباذکردلیل به اطلاع مهندس مشاوربرساند.درصورتی که مهندس مشاور،درستی مدارک پیشگفته راتاًییدکند،ولی پیمانکارهمچنان نسبت به آنهاایرادداشته باشد،پیمانکاربایدموضوع رابه کارفرمامنعکس نمایدوپس ازدریافت نظر کارفرما،طبق نظر اوانجام دهد.درچنین حالتی،پیمانکارفقط مسئول اجرای کاراست ودرموردصحت نقشه ها، مشخصات،محاسبات ودستورکارهای مربوط،مسئولیتی ندارد.هزینه رفع عیب ونقص درچنین مواردی به عهده پیمانکار نمی باشد.

د )پیمانکار،نقشه های کارگاهی راکه نقشه های جزئیات ساخت قطعات وقسمتهایی ازکاراست،درصورت نیاز ضمن اجرای کار،براساس نقشه های اجرایی،مشخصات فنی ودستورالعمل سازندگان،تهیه می کندودرسه نسخه،که یک نسخه ازآن قابل تکثیرباشد،تسلیم مهندس مشاورمی نماید.مهندس مشاور،نقشه های یادشده راپس ازبررسی واصلاح  لازم،تاًییدودریک نسخه به پیمانکار ابلاغ می کند.نسخه قابل تکثیراین مدارک نزدمهندس مشاورنگهداری می شود.

ه )نقشه های چون ساخت،نقشه های کارهای انجام شده به نحوی که اجراشده اند،می باشدوشامل تمام نقشه های اجرایی،اعم ازتغییریافته یا بدون تغییراست.پیمانکاربایدنقشه های چون ساخت رابه تدریج وطبق نظرمهندس مشاور درسه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیرباشدتهیه کندوبرای بررسی وتاًیید،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،یک نسخه ازنقشه های چون ساخت تاًییدشده رادراختیارپیمانکارقرار می دهد.

و )پیمانکاربایدمشخصات فنی،نقشه هاودستورالعملهانصب،راه اندازی وبهره برداری تجهیزاتی راکه تاًمین آنهابه عهده اوست،ازسازنده آنهابگیردودردونسخه،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،براساس مدارک سازنده، نقشه های اجرایی محل استقرارتجهیزات یادشده راتهیه وبرای اجرابه پیمانکارابلاغ می کند.

ز )مهندس مشاور،تمام موافقتها،تصویبها،اخطارهاودستورکارهارابه صورت کتبی،به پیمانکارابلاغ می کند،و درموارد لزوم،به نحوپیش بینی شده دراسنادومدارک پیمان،به تاًییدکارفرمانیزمی رساندوسپس به پیمانکارابلاغ می کند.پیمانکار،پس ازوصول دستورکارها،می تواندبرای اصلاح آنهااظهارنظر کند.امادرهرحال،موظف به اجرای چنین دستورکارهای است.

درمواردصدوردستورکارشفاهی ازسوی مهندس مشاور،پیمانکارمی تواند  درخواست ابلاغ کتبی آنهارابنماید و مهندس مشاورنیزموظف است که دستورکارها راکتبی به پیمانکارابلاغ کند،درغیراین صورت،این دستورکارها برایپیمانکارمعتبرنیست.

مهندس مشاوریک نسخه رونوشت ازتمام نامه های ابالغی،همراه بانقشه ها،دستورکارهاوصورت جلسه ها رابرای کارفرماارسال می کند.

ح )پیش ازتحویل موقت کارطبق ماده ۳۹،پیمانکاردستورالعملهای راه اندازی،راهبری،تعمیرونگهداری راهمراه بانقشه های چون ساخت درسه نسخه،که یک نسخه آن قابل تکثیرباشد،به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمی دهد. مدارک یادشده باید به نحوی باشدکه راهبری،تعمیرونگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان بسهولت انجام شود. درصورتی که دراسنادومدارک پیمان،تعدادنسخه یامشخصات ویژه ای برای مدارک موضوع این بندتعیین شده باشد، طبق آن عمل می شود.

ج) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان – پرداختها

الف)درآخرهرماه،پیمانکار،وضعیت کارهای انجام شده ازشروع کارتاتاریخ راکه طبق نقشه های اجرایی، دستورکارها وصورتمجلسهاست اندازه گیری می نمایدومقدارمصالح وتجهیزات پای کارراتعیین می کند،سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان،مبلغ صورت وضعیت رامحاسبه کرده وآن رادرآخرآن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید.مهندس مشاور،صورت وضعیت پیمانکارراازنظر تطبیق بااسنادومدارک پیمان کنترل کرده ودرصورت لزوم باتعیین دلیل اصلاح می نمایدوآنرادرمدت حداکثر ۱۰ روزازتاریخ دریافت ازسوی مهندس ناظر برای کارفرماارسال می نمایدومراتب رانیزبه اطلاع پیمانکارمی رساند.کارفرماصورت وضعیت کنترل شده ازسوی مهندس مشاوررارسیدگی کرده وپس ازکسروجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است وهمچنین اعمال کسورقانونی وکسورمتعلقه طبق پیمان،باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکارراحداکثرظرف مدت ۱۰ روزازتاریخ وصول صورت وضعیت،باصدورچک به نام پیمانکار،پرداخت می کند.باپرداخت صورت وضعیت موقت،تمام کارها ومصالح وتجهیزاتی که درصورت وضعیت مزبوردرج گردیده است متعلق به کارفرماست،لیکن به منظوراجرای بقیه کارهای موضوع پیمان،به رسم امانت،تاموقع تحویل موقت،دراختیار پیمانکارقرارمی گیرد.مقادیردرج شده درصورت وضعیتهای موقت وپرداختهایی که بابت آنهابعمل می آیدجنبه موقت وعلی الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گیری ومحاسباتی وجز اینها،درصورت وضعیتهای بعدی یادر صورت وضعیت قطعی،اصلاح ورفع می شود.به منظورایجادامکان برای تهیه،رسیدگی وتصویب صورت وضعیت قطعی درمهلتهای تعیین شده درماده ۴۰ پیمانکارباید ضمن اجرای کاروپس ازاتمام هریک ازاجزای آن نسبت به تهیه متره های قطعی وارائه آنهابه مهندس مشاوربرای رسیدگی همراه باصورتمجلسها ومدارک مربوط اقدام نماید،این اسنادبایددرصورت وضعیتهای موقت نیزمورداستفاده قرارگیرد.

تبصره۱٫هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی ازطرف مهندس مشاورموردتاًییدکارفرماقرارنگیرد،کارفرما پس ازوضع کسورتعیین شده دراین ماده،تا ۷۰ درصدمبلغ صورت وضعیتی راکه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علی الحساب ودرمدت مقرردراین ماده دروجه پیمانکارپرداخت می کندوصورت وضعیت راهمرا بادلایل ردآن،برای تصحیح به مهندس مشاوربرمی گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداکثر ۵ روز،دوباره به شرح یادشده ،برای کارفرماارسال شودوبقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکارپرداخت گردد.دراین صورت،مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت ازتاریخی شروع می شودکه صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود.

تبصره۲٫اگرپیمانکارنسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خودراباذکردلیل،حداکثرظرف مدت یک ماه،به کارفرما اعلام می کند تاموردرسیدگی قرارگیرد.

تبصره۳٫اگرپیمانکاردرموعدمقررصورت وضعیت موقت راتهیه وتسلیم مهندس ناظر نکند،مهندس مشاورباتایید کارفرماوبه هزینه پیمانکاراقدام به تهیه آن می کندواقدامات بعدی برای رسیدگی وپرداخت آن رابه ترتیب این ماده به عمل می آورد.دراین حالت،هیچ گونه مسئولیتی ازنظرتاخیردرپرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست.

ب )درپیمانهایی که مشمول تعدیل آحادبهاهستند،پس ازتاییدهرصورت وضعیت موقت ازسوی کارفرما،پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحادبهی آن صورت وضعیت رابراساس آخرین شاخصهای اعلام شده محاسبه می نمایدوبه منظوربررسی وپرداخت به نحوی که دربند”الف”تعیین شده است،برای مهندس مشاورارسال می کند.

تبصره- اگربه هردلیل وغیرازقصورپیمانکار،تعدیل کارکردهای هرنیمه ازسال(سه ماهه اول ودوم یاسوم وچهارم)پس ازسپری شدن سه ماه ازآن نیمه سال،باشاخصهای قطعی،آن رارسیدگی می کندوبه کارفرماتسلیم می نمایدتاطبق بند”الف”برای رسیدگی وپرداخت آن اقدام شود.